Polityka równych szans

/Polityka równych szans
Polityka równych szans2018-02-03T12:05:10+00:00

Polityka równych szans

1 . Cel
Celem niniejszego dokumentu jest określenie pozycji szkoły odnośnie zaangażowania w promowanie równości szans w zakresie zarządzania i organizacji szkoły, zgodnie z Ustawą o Równości z 2010 r. Polska Szkoła Brighton Hove uznaje, że wszyscy w organizacji muszą mieć wkład w tworzenie środowiska zapewniającego równe szanse.

2 . Podstawowe zasady

a) Każdy członek szkoły uważany jest za osobę o równej wartości i o równym znaczeniu, bez względu na wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, narodowość, płeć, stan cywilny, orientację seksualną kulturę i wyznanie religijne.

b) Zapewnienie dobrej edukacji dla wszystkich naszych uczniów jest możliwe tylko wtedy, gdy promowanie równych szans jest w pełni wdrożone we wszystkie aspeky życia naszej szkoły.

c) Praktyczne zastosowanie polityki równych szans powinno być widoczne:

  • wformalnym programie nauczania (program zajęć);
  • w nieformalnym programie nauczania (zajęcia pozalekcyjne) oraz
  • w „ukrytym” programie nauczania (etos szkoły, jakość relacji osobistych itp.).

d) Wszyscy członkowie szkoły powinni mieć świadomość istnienia polityki równych szans w naszej szkole. Dotyczy to uczniów, nauczycieli, asystentów nauczycieli, komitetu zarządzającego i rodziców.

e) Każdy członek szkoły zachowujący się w sposób sprzeczny z duchem polityki powinien być świadomy niedopuszczalnego charakteru swojego zachowania.

Niesprawiedliwe przypuszczenia, stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja są niedopuszczalne w dążeniu do zapewnienia równości. Szkoła dąży do osiągnięcia poziomu, gdzie kultura i etos naszej szkoły będą zapewnieniem, iż wszyscy członkowie społeczności szkolnej są w równy sposób doœniani i traktują siebie nawzajem z szacunkiem.

3. Wdrażanie zasad

Naszym celem jest promowanie równych szans, przeciwdziałanie dyskryminacji i eliminacja prześladowania, poprzez stosowanie się do następujących zasad:

a) Przeciwstawiamy się wszelkim formom niezgodnej z prawem i niesprawiedliwej dyskryminacji.

b) Wszyscy uczniowie, nauczyciele, asystenci nauczania, członkowie komitetu zarządzającego oraz rodzice będą traktowani sprawiedliwie i z szacunkiem.

c) Członkostwo jest otwarte dla wszystkich.

d) Wszystkie oferty dla wolontariuszy będą jednocześnie ogłaszane wewnętrznie i zewnętrznie i będą zawierały oświadczenie na temat równych szans.

e) Wybór osób w charakterze wolontariuszy, promocje, szkolenia oraz wszelkie inne korzyści będą oferowane na podstawie zdolności i kwalifikacji.

f) Wszyscy wolontariusze/ członkowie będą wspierani i zachęcani do rozwijania ich pełnego potencjału oraz talentów, a ich zdolności zostaną w pełni wykorzystane w celu maksymalizacji efektywności organizacji.

g) Wszyscy uczniowie, wolontariusze (nauczyciele i asystenci nauczania), członkowie komitetu zarządzającego oraz rodzice mają prawny i moralny obowiązek zachowywać się w niedyskryminujący sposób i zgłaszać przypadki dyskryminacji jakiejkolwiek osoby lub grupy osób do dyrektora szkoły lub prezesa komitetu zarządzającego.

4. Nasze zobowiązenie

a) Stworzenie środowiska, w którym indywidualne różnice oraz zaangażowanie naszych uczniów, nauczycieli, asystentów nauczania, członków komisji zarządzającej i rodziców będą rozpoznawane i doceniane.

b) Każdy uczeń, nauczyciel, asystent nauczania, członek komisji zarządzającej i rodzic ma prawo być częścią środowiska, które promuje godność i szacunek dla wszystkich. Jakiekolwiek formy zastraszania, przemocy lub nękania nie będą tolerowane.

c) Możliwości szkolenia oraz ciągłego rozwoju dostępne są dla wszystkich zainteresowanych we wzięciu udziału.

d) Przestrzeganie równości to dobra praktyka zarządzania, która ma sens. Naruszenia naszej polityki równości będą traktowane jako wykroczenia, które mogą prowadzić do postępowania dyscyplinarnego lub dyskwalifikacji członkostwa.

e) Niniejsze postanowienia są w pełni przestrzegane przez komitet zarządzający i zostały uzgodnione z nauczycielami, asystentami nauczania i członkami komisji zarządzającej.

f) Niniejszy dokument będzie monitorowany i modyfikowany corocznie.

Pomyślna realizacja niniejszej polityki zależy od świadomości i zaangażowania wszystkich nauczycieli, asystentów nauczania, członków komisji zarządzającej i rodziców. Dlatego wszyscy nowi wolontariusze/ członkowie będą, w momencie wstępowania do organizacji, zapoznawani z jej treścią i bedą musieli być świadomi konieczności jej przestrzegania.