Kontakt

/Kontakt
Kontakt2019-01-16T15:06:15+00:00

Nasz adres:

Polska Szkoła Sobotnia w Brighton & Hove

Hove Park Nevill Campus
Nevill Rd
Hove
BN3 7BN

Tel: 07827454849
Tylko w soboty w godzinach 10:00-13:00

info@polska-szkola-brighton.org