Regulamin szkoły

/Regulamin szkoły
Regulamin szkoły2017-10-28T19:43:27+00:00

Regulamin Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana Brzechwy w Brighton i Hove

§1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin jest załącznikiem do Statutu Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana Brzechwy w
Brighton i Hove.
2. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek stosowania się do postanowień
niniejszego Regulaminu.
3. Uczęszczanie do Polskiej Szkoły jest dobrowolne i, zgodnie z angielskim prawem, stanowi
jedynie uzupełniającą formę kształcenia w dodatku do pełnej edukacji szkolnej.
4. Wszystkie osoby stanowiące społeczność Szkoły – uczniowie, ich rodzice lub opiekunowie,
nauczyciele oraz dyrekcja – mają prawo do traktowania z szacunkiem bez względu na
wyznanie, przekonania, kolor skóry, pochodzenie.
5. Siedzibą Szkoły jest budynek szkoły angielskiej.
6. Szkoła prowadzi nauczanie w języku polskim.
§2 Zasady rekrutacji
1. Nabór nowych uczniów dokonywany jest przez Zarząd Szkoły.
2. Zapisanie dziecka do szkoły związane jest z równoczesną akceptacją obowiązującego w niej
programu dydaktyczno – wychowawczego oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem
Regulaminu Szkoły.
3. Rodzice zobowiązani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowegoi innych wymaganych
deklaracji.
4. Potwierdzeniem decyzji rodziców/opiekunów o zapisaniu dziecka do szkoły jest dokonanie
wpłaty wpisowego w wysokości £30 (za pierwsze dziecko) i £15 (za drugie dziecko) na konto
Szkoły. Opłata wpisowa jest bezzwrotna, chyba że to szkoła nie zapewniła miejsca dla dziecka i
umiesciła je na liście rezerwowej. W tym przypadku osoba zgłaszająca dziecko może w każdej
chwili podjąć dezycję o wykresleniu dziecka z listy rezerwowej i zwrócić się o zwrot opłaty
wpisowej.
§3 Kalendarz szkolny i rozkład zajęć
1. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10.00 i kończą o godzinie 12.50 (młodsze grupy) i 13.00
(starsze grupy)
2. Między zajęciami szkolnymi są dwie przerwy.
3. Rok szkolny dzieli się na 3 semestry
 Od września do Bożego Narodzenia,
 Od pierwszej soboty stycznia do soboty przed Niedzielą Palmową,
 Od drugiej soboty po Wielkanocy do końca roku szkolnego.
§4 Opłaty za szkołę
1. Opłaty szkolne powinny być dokonywane przez Rodziców/opiekunów uczniów w wyznaczonym
terminie według obowiązujących przez szkołę zasad. Za zwłokę będzie pobierana dodatkowa
opłata administracyjna.

2. Czesne należy wpłacić nie później niż dwa tygodnie od rozpoczęcia każdego semestru lub
rozpoczęcia nauki przez dziecko, jeśli dziecko rozpoczyna naukę w trakcie roku szkolnego.
3. Czesne nie podlega zwrotowi nawet w przypadku rezygnacji z zajęć w szkole.
4. Dzieci, których Rodzice zalegają z opłatą więcej niż jeden semestr, a wcześniej nie powiadomią
kierownictwa Szkoły, będą zawieszone w czynnościach ucznia i ewentualnie skreślone z listy
uczniów.
5. Wysokość czesnego ustala Zarząd Szkoły w oparciu o plan finansowy.
§5 Zasady bezpieczeństwa
I Przywożenie i odbiór dzieci
1. Rodzice/Opiekunowie lub osoba upoważniona przez rodzica jest odpowiedzialna za
bezpieczne przybycie dziecka do szkoły oraz za upewnienie się, że dziecko znajduje się w
klasie albo w budynku szkolnym.
2. Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek punktualnego odbierania dzieci z terenu szkoły po
zakończonych zajęciach szkolnych.
3. Rodzic/Opiekun ma prawo upoważnienia innej osoby dorosłej do odbioru dziecka, w którym to
przypadku rodzic jest odpowiedzialny za powiadomienie nauczyciela dziecka lub dyżurującego
dorosłego o tym fakcie i podanie nazwiska osoby upoważnionej.
4. Dzieci powinny być odbierane ze szkoły punktualnie.
5. W przypadku, kiedy rodzic/opiekun przewiduje spóźnienie, jest on zobowiązany do
niezwłocznego poinformowania o tym nauczyciela, osoby dyżurującej lub Dyrektora. W takim
wypadku pozostaje odpowiedzialnością rodzica zabezpieczenie odbioru dziecka przez inną
osobę do tego upoważnioną.
6. Nauczyciele są odpowiedzialni za dzieci oczekujące na odbiór, upewniając się że dzieci nie
opuszczają samowolnie terenu Szkoły.
7. W przypadku, gdy szkoła nie otrzyma informacji o możliwości spóźnienia się rodzica/opiekuna,
dyżurujący członkowie Zarządu, po upływie ok. 15 minut, będą starali się telefonicznie
skontaktować rodzicem/opiekunem dziecka. W tym czasie dziecko pozostaje pod opieką
dyżurującego.
8. Po upływie 15 minut od zakończenia zajęć odpowiedzialność przechodzi na Zarząd.
9. W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut rodzice/opiekunowie będą zobowiązani do
zapłacenia kary £5, płatne gotówką za każde rozpoczęte 15 minut spóźnienia.
II Brak kontaktu
1. W przypadku, gdy kontakt z rodzicem jest niemożliwy, dyżurny będzie kontaktował się z
osobami (rodziną lub przyjaciółmi rodziców dziecka), których numery telefonów zostały podane
na formularzu rejestracyjnym.
2. W przypadku gdy nie można się skontaktować z żadną z wyżej wymienionych osób po upływie
pół godziny, dyżurujący rodzic może skontaktować się z policją lub Children, Schools and
Families (Social Service) po poradę lub pomoc.
3. Dziecko nie będzie transportowane przez nauczycieli ani innych rodziców bez uprzedniej zgody
rodziców.

III Nieobecność
1. Uczęszczanie do sobotniej szkoły jest dobrowolne. Jednakże szkoła powinna być
poinformowana o przewidywalnej nieobecności dziecka lub też o decyzji wycofania dziecka ze
szkoły.
2. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności ucznia w szkole czynią go skreślonym z listy.
IV Nagłe przypadki i zdrowie
1. W przypadku, gdy dziecko ulegnie małym obrażeniom, osoba przeszkolona w udzielaniu
pierwszej pomocy, udzieli dziecku pierwszej pomocy w szkole.
2. W przypadku, gdy dziecko ulegnie poważniejszemu wypadkowi, rodzice/opiekunowie dziecka
zostaną o tym natychmiastowo o tym powiadomieni.
3. W szkole istnieje "rejestr wypadków" (Accident Book).
4. Wszystkie nieszczęśliwe wypadki będą odnotowane i okazane rodzicom do podpisu.
5. Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani zadeklarować na początku każdego roku szkolnego
jakiekolwiek przewlekłe choroby, na które dziecko choruje (np. astma, padaczka, alergie).
6. Szkoła nie jest w stanie ponosić odpowiedzialności za udzielanie pomocy medycznej dzieciom
chorującym na choroby przewlekłe.
7. W wyjątkowych przypadkach, po uprzednim uzgodnieniu i pisemnym oświadczeniu
rodziców/opiekunów, nauczyciel lub dyżurny może zgodzić się na podanie dziecku, w nagłych
wypadkach odpowiednich leków (np. Epi-pen, inhalator, Glukagon).
8. Jeżeli dziecko przyjmuje lekarstwa na stałe, należy poinformować o tym nauczyciela. Wszystkie
lekarstwa muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka, mieć napisaną nazwę oraz
sposób stosowania.
9. Jeżeli dziecko jest zakaźnie chore, nie należy wysyłać go do szkoły dopóki nie wyzdrowieje.
10. W przypadku wymiotów lub biegunki nie należy wysyłać go do szkoły przed upływem 48 godzin
od ostatniego ataku.
11. Zastrzegamy sobie prawo nieprzyjęcia dziecka na zajęcia, jeżeli nauczyciel będzie miał
wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka. W takich przypadkach nauczyciel musi kierować się
dobrem wszystkich dzieci.
V Podejrzenie o molestowanie lub zaniedbanie
Jakiekolwiek znaki wskazujące na to, że dziecku dzieje się krzywda lub że jest zaniedbywane, będą
traktowane bardzo poważnie. W takiej sytuacji szkoła będzie się dokładnie trzymała wskazówek
zawartych w obowiązującym dokumencie Child Protection.
VI Narkotyki, lekarstwa i używki
1. Narkotyki i lekarstwa, które można nabyć bez recepty oraz używki jakiegokolwiek rodzaju są
niedozwolone na terenie szkoły. Dyrektor szkoły może całkowicie wykluczyć ze szkoły dziecko,
które zażywa lub rozprowadza w/w substancje, nawet jeżeli zdarzyło się to po raz pierwszy.
2. Na terenie szkoły jest bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Jak I
również przynoszenia ostrych narzędzi zagrażających życiu i zdrowiu innych.
3. W przypadku posiadania lub użycia broni białej, bądź posiadania lub używania prawnie
zabronionych używek, powiadomiona zostanie policja, a uczeń zostanie dyscyplinarnie

usunięty ze Szkoły.
§6 Prawa i obowiązki ucznia
1. Uczniowie zobowiązują się do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu szkoły
2. Uczniowie mają prawo do nauki w warunkach poszanowania godności osobistej oraz własnych
przekonań.
3. Uczniowie mają prawo do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających
bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej .
4. Uczniowie mają prawo do uzyskania pomocy nauczyciela w klasie i w Szkole.
5. Uczniowie mają obowiązek traktowania wszystkich członków szkoły z szacunkiem.
6. Uczniowie zobowiązują się do utrzymywania czystości w szkole, poszanowania budynku szkoły
oraz wszystkich przedmiotów znajdujacych się na terenie szkoły.
7. Uczniowie mają obowiązek przychodzić na lekcje punktualnie.
8. Obowiązkiem wszystkich uczniów jest odrabianie pracy domowej i przygotowywanie się do
zajęć.
9. Uczniowie powinni czynnie uczestniczyc w zajęciach lekcyjnych, a także w organizowanych
uroczystościach szkolnych.
10. Uczniowie mają obowiązek stosować się do poleceń nauczycieli oraz wszystkich przełożonych.
11. Uczniowie podczas przerw pozostają pod opieką osób dyżurujących i winni podporządkować
się ich zaleceniom.
12. Uczniowie nie mogą zostawać w klasie na przerwach bez nadzoru nauczyciela.
13. Uczniowie nie mogą samowolnie wychodzić poza teren szkoły w godzinach, w których
odbywają się zajęcia lekcyjne, a więc pomiędzy godziną 10.00 a 13.00.
14. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych, takich jak telefony
komórkowe, laptopy, gry elektroniczne itp. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku
ich uszkodzenia lub zaginięcia.
15. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły papierosów, alkoholu oraz innych niedozwolonych
prawem używek, nie mogą ponadto być pod ich wpływem. Złamanie tego paragrafu grozi
natychmiastowym, dyscyplinarnym wydaleniem ze szkoły. Uczniowie nie mogą przynosić do
szkoły także przedmiotów takich jak scyzoryk, noże czy inne ostre lub niebezpieczne narzędzia,
które mogą spowodować skaleczenie siebie lub innych.
16. W przypadku łamania Regulaminu uczeń zostanie upomniany słownie. W przypadku
ponownego niedostosowania się do zasad panujących w szkole nauczyciel, dyrektor lub prezes
szkoły ma prawo wysłać pisemny list upominający do rodziców. Ostatecznie uczeń może
zostać wydalony ze szkoły. W innych uzasadnionych przypadkach szkoła zastrzega sobie
prawo wydalenia ucznia ze szkoły w trybie natychmiastowym.
17. Wyniki w nauce, frekwencja i punktualność oraz zachowanie na zajęciach lekcyjnych będą
nagradzane.
§8 Obowiązki rodziców
1. Rodzice/Opiekunowie zobowiązanie są do zapoznania swoich dzieci z Regulaminem szkolnym

i pomoc w przestrzeganiu go.
2. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania przyprowadzenia
dzieci do Szkoły oraz odbierania ich po zajęciach.
3. Rodzice/opiekunowie będą obciążani wszelkimi kosztami szkód spowodowanych przez ich
dzieci w szkole.
4. Rodzice/opiekunowie zobligowani są do dokonywania opłat szkolnych w wyznaczonym
terminie.
5. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do powiadamiania szkoły o wszelkich zmianach danych
zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
§9 Dyżury
1. Rodzice/Opiekunowie zobowiązanie są dopełnienia dyżurów wyznaczonych przez Zarząd
2. W przypadku trudnosci z wykonaniem dyzuru, osoba wyznaczona jest zobowiązana do
poszukania zastępstwa i poinformowania szkoły.
3. W przypadku nie wywiązania się z dyżuru osoba wyznaczona zostanie obciążona kwotą £20